26 เมษายน 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นางเตือนใจ รักษาพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมให้กับคณะทำงานและคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในดำเนินงานตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565