การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก