สพป.ราชบุรี เขต ๒ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบ้านโป่ง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒