สพป.ราชบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าเรือ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม และโรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี