การตรวจความพร้อมสภาพแวดล้อมสถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่  3  เมษายน  2566 คณะกรรมการตรวจความพร้อมสภาพแวดล้อมสถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้ลงพื้นที่สถานที่จัดการศึกษาของผู้เรียน จำนวน 7  ราย ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ  อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง เพื่อตรวจความพร้อมสภาพแวดล้อมสถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว