การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี