การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมี นายกิติศักดิ์ รัตนฉายา ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒