สพป.ราชบุรี เขต ๒ ประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามภารกิจแต่ละตัวชี้วัดในการประเมิน ITA ONLINE ปี 2023

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ ดร.พัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ และคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดำเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามภารกิจแต่ละตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) กิจกรรม OIT ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒