สพป.ราชบุรี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 สพป.ราชบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการหรือครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัด โดย นายประสงค