25 กรกฎาคม 2562 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 25 กรกฎาคม  2562  เวลา 10.30 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท  โดยผู้มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม