ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมส