สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุม ก.ต.ป.น.

วันที่  10 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเ