ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม  2563  เวลา 09.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค