18 มิถุนายน 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษาช่วงสถานการณ์โควิด - 19

วันที่ 18 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์ แย้มศิริ  รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสถานศึกษาช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 โดยมี นายวิสาห์  พูนศิริรัตน์