24 มิถุนายน 63 ประชุมกลุ่มนิเทศ

วันที่  24  มิถุนายน  2563  เวลา 13.00 น. นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่  7/2563  เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบั