26 มิถุนายน 2563 ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง

26  มิถุนายน  2563   บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง  เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาติดต่อราชการ  และให้ลงรายละเอียดข้อมูลของแต่ละบุคคลที่มาติดต่อ  เพื่อเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  COVID-19