1 กรกฎาคม 2563 เยี่ยมสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่  1  กรกฎาคม  2563  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย น.ส.ญาณินี   สมประดี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน   4 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ , โรงเรียนบ้านโป่งยอ ,โรงเรียนวัดสัมมาราม  ,โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน