8 กรกฎาคม 2563 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่  8  กรกฎาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 13.09 น.นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นางวิรินรัตน์  ตรีอินทอง  นักประชาสัมพันธ์  และ น.ส. พิมพ์วิภา  บำรุงทรัพย์  นักจัดการงานทั่วไป  ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  3 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดท่ามะขาม โรงเรียนวัดบางลาน และโรงเรียนอนุบาลโพธาราม โดยโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ครบถ้วน