6 สิงหาคม 2563 โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่  6  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ