18 กันยายน 2563 ประชุมเสนอรับงบประมาณ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่  18 กันยายน  2563  เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมพิจารณาความต้องการเสนอขอรับงบประมาณ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย