18 กันยายน 2563 ประชุมเสนอรับงบประมาณ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่  18 กันยายน  2563  เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมพิจารณาความต้องการเสนอขอรับงบประมาณ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวดวงนภา  ขาวสุข รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2สูตรบาคาร่า