9 ตุลาคม 2563 กลุ่มอำนวยการทำ 5 ส ห้องเก็บของ

9  ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  นางสาวญาณินี  สมประดี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  นำบุคลากร กลุ่มอำนวยการ  ช่วยกันทำความสะอาด  จัดระเบียบ สิ่งของ เครือ่งใช้  วัสดุ อุปกรณ์  ต่างๆ ภายในห้องเก็บของ ของสำนักงาน  เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด  เพื่อใช้สหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของสำนักงานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย