16 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่  16  ตุลาคม  2563  เวลา 13.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2