12 พฤศจิกายน 2563 ประชุมทีมบริหารสำนักงาน

12 พฤศจิกายน  2563  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงานของสำนักงาน ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.รา