13 พฤศจิกายน 2563 ประชุมบุคลากรสำนักงาน

13 พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.30 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมว่องกุศล