17 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

17  กุมภาพันธ์  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  เพือเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร สร้างจิตสาธารณะ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงาน  โดยกิจกรรมประกอบด้วย  การปลูกต้นไม้บริเวณกำแพงสำนักงาน  เก็บขยะ  ทาสีโรงจอดรถ  ตีเส้นจอดรถ