3 พฤษภาคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงไทยและกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

3 พฤษภาคม 2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงไทย สวดมนต์และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยปฏิบัต