25 พฤษภาคม 2564 ประชุมบุคลากรสำนักงาน ครั้งที่ 1/2564

25 พฤษภาคม  2564 นายประวิช  ยะรินทร์   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงาน  ครั้งที่ 1/2564  เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ  สร้างการรับรู้ เข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จตามเ