29 มิถุนายน 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบ รายงาน ป.พ 3 ออนไลน์

29 มิถุนายน  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ันฐาน (ปพ.3)  ออนไลน์ โดยมีตัวแทนจา