4 สิงหาคม 2564 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ google meet

วันที่  4  สิงหาคม  2564  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564  เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบ google meet